Všeobecné obchodní podmínky pro nakupování přes E-Shop www.mitierra.cz

 1. Obecné informace
 1. Společnost Mi Hermosa Tierra s.r.o., se sídlem Na příkopě 853/12; Panská 894/4  Nové Město, 110 00 Praha, IČO 17119162, registrována u Městkého soudu v Praze pod spisovou značkou C 366879/MSPH (dále jako „Společnost“ nebo „Prodávající“), prostřednictvím svého internetového obchodu (dále jako „E-Shop“) nacházejícího se na webové adrese www.MiTierra.cz (dále jako „Internetové stránky“), prodává movité věci fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky a právnickým osobám se sídlem v České republice (dále jako „Zákazník“ nebo „Kupující“).
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“) jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Společností jakožto prodávajícím a Zákazníkem jakožto kupujícím prostřednictvím E-Shopu a postupem popsaným ve VOP (dále jako „Smlouva“).
 • VOP upravují proces uzavírání Smlouvy, to je kromě jiného skutečnost, kdy dochází k uzavření Smlouvy mezi Společností a Zákazníkem.
 • VOP upravují práva a povinnosti v souvislosti s vedením zákaznického účtu podle části II. těchto VOP.
 • Kontaktní údaje a informace o Společnosti jsou dostupné zde[1] .
 1. II.            Zákaznický účet
 1. Zákazník nebo kterákoliv jiná osoba (dále jako „Uživatel“) si může vytvořit zákaznický účet (dále jako „Zákaznický účet“), a to prostřednictvím registrace na Internetových stránkách.
 • Zákaznický účet slouží k uzavření jedné nebo více Smluv a uplatňování dalších práv Zákazníka dle Smlouvy, za podmínky, že Uživatel vyplní požadované údaje v tomto Zákaznickém účtu.
 • Prostřednictvím Zákaznického účtu může Uživatel
 1. sledovat historii uzavřených Smluv a objednávek zadaných prostřednictvím Zákaznického účtu,
 2. sledovat stav zadané objednávky,
 3. používat kontaktní formulář,
 4. přihlásit se k odběru newsletteru Společnosti,
 5. podat reklamaci jím zakoupeného zboží.
 • Podmínkou vytvoření Zákaznického účtu je registrace, to je vyplnění registračního formuláře, ve kterém je potřebné vyplnit a uvést následující údaje: e-mailovou adresu a heslo, a dále provést další případné požadované kroky.
 • Na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři bude zaslána zpráva s uvedením způsobu potvrzení registrace spolu s dalšími informacemi. Okamžikem potvrzení registrace je uzavřena smlouva mezi Zákazníkem a Společností, jejímž předmětem je užívání Zákaznického účtu (dále jako „Smlouva o zákaznickém účtu“).
 • Zákazník je povinen v zákaznickém účtu uvádět správně a pravdivě údaje o své osobě a zajistit jejich aktualizaci. Nepřesnost, neúplnost a nesprávnost těchto údajů je k tíži Zákazníka.
 • Smlouvu o zákaznickém účtu lze ukončit zasláním žádosti o smazání zákaznického účtu na email info@mitierra.cz . Toto ukončení není možné, pokud nebyla doposud splněna Smlouva uzavřená za použití Zákaznického účtu, přičemž splněním Smlouvy se pro tyto účely rozumí předání zboží Kupujícímu a zaplacení kupní ceny Prodávajícímu.
 • Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedeném Zákaznického účtu a v souvislosti s plněním práv a povinností účastníků Smlouvy o zákaznickém účtu se řídí Informací o zpracování osobních údajů, která je dostupná zde.
 • Účastník nesmí zneužít Zákaznický účet k újmě Společnosti, a to především nesmí způsobit narušení nebo přetížení elektronických komunikačních systémů Společnosti nebo jiných subjektů přímo či nepřímo zapojených do provozování Internetových stránek.
 1. Zákazník je povinen chránit přístupové údaje k Zákaznickému účtu. Zákazník není oprávněn umožnit užívání Zákaznického účtu třetím osobám.
 1. Poruší-li uživatel povinnosti podle VOP, Společnost je oprávněna s okamžitou účinnosti ukončit Smlouvu o zákaznickém účtu a/nebo zamezit dalšímu přístupu Účastníka k Zákaznickému účtu, a to, aniž by se vyžadovala předchozí upozornění či výzva k nápravě uživateli.
 1. Informace o zboží uvedeném na Internetových stránkách
 1. Veškeré zboží uvedené na Internetových Stránkách je zcela nové a bez fyzických a právních vad, s výjimkou tzv. outletových produktů, jejichž případné vady a poškození jsou uvedeny v popisu produktu. Na Internetových stránkách se nachází také základní popis nabízeného zboží.
 • Ceny zboží, které je nabízeno Prodávajícím na Internetových stránkách, jsou uvedeny s daní z přidané hodnoty (DPH).
 • Veškeré zboží, které je nabízeno Prodávajícím na Internetových stránkách, bude odesláno Zákazníkovi nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení platby za objednávku.
 • Zboží uvedené na Internetových na Stránkách, které Prodávající tímto nabízí k uzavření Smlouvy, představuje nabídku Prodávajícího ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „Občanský zákoník“), s výhradou vyčerpání zásob zboží nebo jiné okolnosti na straně Prodávajícího či stojící mimo Prodávajícího, která by mu bránila, byť i částečně plnit Smlouvu.
 1. Uzavření Smlouvy
 1. Podmínkou uzavření Smlouvy, je učinění právně závazné objednávky Kupujícím (dále jako „Objednávka“), a to tak, že Kupující provede následující:
 1. Kupující vloží jím požadované zboží do elektronického nákupního košíku (dále jako „Objednané Zboží“), způsobem požadovaným na Internetových stránkách,
 2. Kupující označí způsob doručení / dopravy Objednaného zboží,
 3. Kupující označí způsob úhrady kupní ceny za Objednané zboží,
 4. pokud Kupující neuzavírá Smlouvu prostřednictvím Zákaznického účtu, Kupující vyplní také požadované identifikační a kontaktní údaje o své osobě, a to včetně telefonního čísla a emailové adresy,
 5. Kupující vyplní nebo označí další požadované nebo volitelné údaje,
 6. Kupující se seznámí s těmito VOP a toto seznámení potvrdí požadovaným způsobem,
 7. Kupující se seznámí s dalšími dokumenty a toto seznámení potvrdí požadovaným způsobem, a
 8. Kupující dokončí Objednávku zakliknutím tlačítka “Objednat a zaplatit” (v případě online platby) a tlačítka “Potvrdit nákup” (v případě jiných forem platby).
 • Prodávající přijme Objednávku zpravidla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne odeslání Objednávky (dále jako „Akceptace“), a to e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu Kupujícího.
 • Smlouva je uzavřena okamžikem doručení Akceptace Kupujícímu.
 • V případě zřejmé nesprávnosti způsobené v důsledku lidské chyby nebo technické závady nebo jiné okolnosti, která se týká ceny a vlastnosti zboží uvedené na Internetových stránkách, a to zejména, pokud skutečná cena zboží neodpovídá ceně uvedené na Internetových stánkách, nejedná-li se o slevu výslovně uvedenou Prodávajícím na Internetových stránkách, má Prodávající právo odstoupit od Smlouvy do sedmi dnů ode dne odeslání Objednávky, a to i pro provedení Akceptace.
 • Kupní cena
 1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za Objednané zboží způsobem, který zvolí v Objednávce, přičemž kupní cenou se rozumí nejenom cena samotného Objednaného zboží, ale i cena dopravy Objednaného zboží dle zvoleného způsobu dopravy Objednaného zboží a další náklady spojené s plněním Smlouvy (dále jako „Kupní cena“).
 • Kupní cenu lze uhradit následujícími způsoby:
 1. Platba v hotovosti na pokladně místa osobního odběru. Ve vybraných případech si Společnost vyhrazuje právo na dodatečné telefonické ověření těchto Objednávek.
 2. Bankovním převodem – forma platby pro Zákazníky, kteří se sami přihlásí do online bankovnictví, navštíví pobočku banky nebo poštu. Po zadání objednávky obdrží Zákazník e-mailem číslo bankovního účtu, na který má být převedena správná částka. Jakmile je platba zaúčtována na bankovním účtu Společnosti, je objednávka předána do skladu Společnosti k dokončení a přípravě expedice.
 • Platební kartou (Visa, Mastercard).

přičemž Prodávající je oprávněn omezit nabízené způsoby úhrady zboží ve vztahu k některému nabízenému zboží.

 • Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu do tří dnů od doručení Akceptace. Nebude-li Kupní cena uhrazena v této lhůtě, Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy; tímto není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody. Do doby, než bude Kupní cena plně uhrazena, Prodávající není povinen předat zboží Kupujícímu a/nebo jej odeslat Kupujícímu.
 • Po úhradě Kupní ceny Prodávající doručí Kupujícímu elektronicky daňový doklad o úhradě Kupní ceny na jeho emailovou adresu; písemný daňový doklad Prodávající doručí Kupujícímu, pokud o to požádá Kupující způsobem stanoveným Prodávajícím, a to spolu s dodaným Objednaným zbožím.
 • Dodání Objednaného zboží
 1. Prodávající je povinen doručit Kupujícímu Objednané zboží na místo jím určené v Objednávce, a to v závislosti od způsobu doručení, který určil Kupující v Objednávce. Kupující je povinen převzít Objednané zboží na tomto místě.
 • Objednané zboží lze doručit Kupujícímu jedním z následujících způsobů:
 1. specializovanou kurýrní společností, a
 2. prostřednictvím služby „Zásilkovna“ provozované společností Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9.
 • Nepřevezme-li Kupující nebo jím zplnomocněná osoba Objednané Zboží v místě jím určeném a v termínu, který mu bude předem oznámen  a Objednané Zboží bude nutno doručit opakovaně, přičemž Prodávajícímu vzniknou v důsledku této skutečnosti další náklady, Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu takto vzniklých zvýšených nákladů. Dojde-li k opakovanému doručování Objednaného Zboží a Kupující ho opětovně nepřevezme, Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy; tímto není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.
 • V případě osobního odběru Prodávající informuje o možnosti vyzvednout si Objednané zboží e-mailem. Objednané zboží musí být vyzvednuto do tří dnů od obdržení informace o možnosti vyzvednutí Objednaného zboží.

Objednané zboží, které nebude vyzvednuto ve stanovené lhůtě, bude odesláno zpět, přičemž prodávající má právo odstoupit od Smlouvy; tímto není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

 • V případě, kdy u jednotlivých druhů objednaného zboží existují velké rozdíly v dodacích lhůtách nebo způsobu balení, které jsou součástí jedné Objednávky zboží, může Prodávající rozhodnout o rozdělení doručení Objednaného zboží na několik dílčích částí, tzn. Objednané zboží bude dodáno po částech.

V takovém případě může dojít ke změně nákladů na dopravu, to je k navýšení Kupní ceny, o čemž je Prodávající povinen informovat Kupujícího. Pokud Kupující neakceptuje toto navýšení Kupní ceny o tyto zvýšené náklady na dopravu a neuhradí je, Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy.

 • Kupující je při převzetí Objednaného Zboží, nejedná-li se o osobní odběr, povinen prohlédnout a zkontrolovat obal, ve kterém je zabaleno Objednané zboží. Kupující je v případě jakýchkoliv závad či porušení obalu Objednaného zboží tuto skutečnost neprodleně oznámit osobě, která předává Kupujícímu Objednané zboží a rovněž vyrozumět Prodávajícího o této skutečnosti. V případě, že obal, v němž je Objednané zboží zabaleno, je závadný nebo je porušen, Kupující nemá povinnost převzít Objednané zboží.
 • Vlastnické právo k Objednanému zboží a přechod nebezpečí škody na věci
 1. Vlastnické právo k Objednanému zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením Kupní ceny a jeho převzetím Kupujícím.
 • Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím Objednaného zboží.
 • Odpovědnost za vady
 1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího týkající se práv Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanovením občanského zákoníku a to zejména § 1914 až 1925 Občanského zákoníku a § 2099 až 2014 Občanského zákoníku.
 • Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit.
 • Práva z vadného plnění lze uplatnit:
 1. vyplněním elektronického formuláře, který lze najít zde a zasláním e-mailem na adresu: reklamace@mitierra.cz , nebo
 2. písemně na adresu: „Mi hermosa tierra sro,  Na příkopě 853/12  Nové Město, 110 00 Praha.“
 3. v sídle naší společnosti
 1. IX.            Ustanovení VOP určené pro spotřebitele
 1. Tato část IX. VOP se použije, je-li Kupujícím fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá/uzavřela Smlouvu s Prodávajícím (dále jako „Spotřebitel“), přičemž ustanovení této části se použijí přednostně před ostatními ustanoveními VOP.
 • 2.       Spotřebitel může v souladu s § 1829 a násl. Občanského zákoníku, odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme Objednané zboží, nebo
 1. poslední kus Objednaného zboží, objedná-li Spotřebitel v rámci jedné Objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 2. poslední položku nebo část dodávky Objednaného zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 3. první dodávku Objednaného zboží, je-li ve smlouvě sjednána pravidelná dodávka Objednaného zboží po sjednanou dobu

(dále jako „Odstoupení od Smlouvy“).

 • Spotřebitel může učinit Odstoupení od Smlouvy následujícími způsoby
 1. vyplněním elektronického formuláře, který lze najít zde, a zasláním na adresu: reklamace@mitierra.cz , nebo
 2. písemně na adresu: „Mi hermosa tierra sro,  Na příkopě 853/12  Nové Město, 110 00 Praha.“
 • Bližší informace k Odstoupení od Smlouvy, včetně práv a povinností Spotřebitele, které mu vyplývají z Občanského zákoníku, se nacházejí v příloze č. 1 těchto VOP.
 • Vzorový formulář pro Odstoupení od Smlouvy se nachází v příloze č. 1 těchto VOP.
 • Práva Spotřebitele z vadného plnění se řídí také § 2165 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jako „Zákon o ochraně spotřebitele“).
 • Spotřebitel může vytknout vadu Objednaného zboží, která se na věci projeví v době dvou let od jeho převzetí. Jedná-li se o použité Objednané zboží tato lhůta se zkracuje na dobu trvání jednoho roku.
 • Prodávající je povinen Spotřebiteli vydat při uplatnění práv z vadného plnění písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Spotřebitel práva z vadného plnění uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení práv z vadného plnění Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení práv z vadného plnění.
 • Smlouva uzavřená mezi Spotřebitelem a Prodávajícím se řídí právem České republiky.
 1. Veškeré spory mezi Spotřebitelem a Prodávajícím týkající se Smlouvy a/nebo těchto VOP jsou příslušné řešit věcně a místně příslušné soudy České republiky.
 • X.            Ustanovení VOP určené pro podnikatele
 1. Tato část X. VOP se použije, je-li Kupujícím fyzická nebo právnická osoba, která není Spotřebitelem a která uzavírá/uzavřela Smlouvu s Prodávajícím (dále jako „Podnikatel“).
 • Smlouva uzavřena mezi Spotřebitelem a Prodávajícím se řídí právem České republiky.
 • Veškeré spory mezi Podnikatelem a Prodávajícím týkající se Smlouvy a/nebo těchto VOP je příslušný řešit věcně a místně příslušný soud Prodávajícího v České republice.
 • Závěrečná ustanovení
 1. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit nebo zrušit, a to stejným způsobem, jakým tyto VOP uveřejnil.